Фонд енергоефективності України: презентаційне відео

Ukraine Energy Efficiency Fund: video presentation

Фонд енергоефективності України: презентаційне відеоUkraine Energy Efficiency Fund: video presentation

Фонд Енергоефективності – шлях до енергетичної незалежності України Даний механізм випробуваний у країнах Центральної та Східної Європи і засвідчив свою результативність. Міністерство регіонального розвитку України започатковує процес створення Фонду ЕЕ у 2016 році.

Створення Фонду Енергоефективності для вирішення проблем споживання енергоресурсів населенням є загальноприйнятою практикою для країн Центральної та Східної Європи. За умов стійкого фінансування та ефективного управління можливо досягти більше ніж ~1,0 млрд м3 щорічної економії газу через три-п’ять років. Як засвідчує практика ЦСЄ, створення Фонду ЕЕ, технічна підтримка імплементації проектів та масштабування діяльності повинні відбуватися за активної участі донорів та міжнародних фінансових організацій.

Створення Фонду ЕЕ – можливість отримати сталий довгостроковий механізм фінансування проектів з енергоефективності. Головне – забезпечити прозорість, об’єктивність прийняття рішень, стійке фінансування проектів, орієнтованість на результат та постійну звітність та моніторинг. Тому атрибутами Фонд ЕЕ мають бути Керуючий комітет, Наглядова рада, Технічний Офіс, міжнародний аудит діяльності Фонду ЕЕ.

Однією з передумов створення Фонду ЕЕ має бути затвердження на державному рівні механізму його постійного фінансування. Це можливо при реінвестуванні до Фонду ЕЕ економії від впровадження проектів та зменшення витрат на субсидій ЖКП. Іншою передумовою енергоефективності має стати впровадження сучасного законодавства (імплементація Директив ЄС).

Комунікація та довіра населення для діяльності Фонду ЕЕ є ключовою. Тому діюча програма “теплих кредитів”, яка створила попит та має позитивну репутацію серед споживачів, має плавно трансформуватися в більш масштабну.

https://www.youtube.com/watch?v=j3fAFogrUoc

Energy Efficiency Fund is a way to energy independence of Ukraine. This mechanism tested in the countries of Central and Eastern Europe demonstrates its effectiveness. Ministry of Regional Development of Ukraine initiates the process of establishing the EE Fund in 2016.

The establishment of Energy Efficiency Fund (the EE Fund) to solve the problems related to energy (primarily gas) consumption by population is a common practice for Central and Eastern Europe (CEE). The sustainable funding and efficient governance make it possible to reach over 1.0 billion m³ of annual gas savings within three to five years. According to the practice of CEE, the establishment of EE Fund, technical support of project implementation and scaling up of activities should be performed with active participation of donors and international financial institutions (IFIs).

The EE Fund shall provide a sustainable long-term mechanism to finance energy efficiency projects. The main task is to ensure transparency and objectivity of decision making, sustainable financing, result-oriented approach, ongoing reporting and monitoring. Therefore, the EE Fund attributes shall be the Steering Committee, Executive Committee, technical offices, international audit of EE Fund activities.

One of the prerequisites of the EE Fund establishment has to be the sustainable financing approved by the government. It is possible by reinvestment of savings from the implementation of projects and reductions HUS subsidy spendings to the EE Fund. Another prerequisite for energy efficiency has to be the adoption of modern legislation framework (the EU Directives implementation).

Communication and public confidence are crucial. Therefore, the current “Warm Loans” Programme that has created the demand and has a positive reputation among population has to be gradually transformed.

https://www.youtube.com/watch?v=j3fAFogrUoc

Leave a Reply